April 13, 2024

ผลบอลเมื่อคืน โลก -ข้าราชการ มีอะไรบ้าง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ปรับปรุงระเบียบเพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการจำแนกประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่งพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2564 ทั้งนี้มีการปรับปรุง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2562ข้อ 21 (1) เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการเช่าบ้าน...