May 18, 2024

fomo slot 10 รับ 100

อธิบดีกรมการค้าภายใน นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565 โดยตลอดปีการผลิต 65 ได้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต รวม 487,000 ตัน...